skip to Main Content

Thenie 67

“Mësuesit e vërtetë janë ata që i përdorin dijet e tyre si ura në të cilat i ftojnë nxënësit të kalojnë. Pasi kanë lehtësuar kalimin e nxënësve, i inkurajojnë të krijojnë urat e tyre”.

― Nikos Kazantzakis