skip to Main Content

Thenie 309

Të lexuarit e pajis mendjen me dituri; të menduarit bën të mundur që të përvetësojmë atë që lexojmë. (John Locke)