skip to Main Content

Thenie 310

Të drejtat e një lexuesi:

  • E drejta për të mos lexuar
  • E drejta për të kapërcyer faqet
  • E drejta për të mos e mbaruar librin
  • E drejta për të rilexuar
  • E drejta për të lexuar gjithçka
  • E drejta për të lexuar kudo
  • E drejta për të qenë i detyruar të mbrosh shijet e tua.

(Daniel Pennac)