Shpërndarja dhe kthimet

Porositë zakonisht shpërndahen brenda dy ditëve punë brenda territorit të Shqipërisë.

Për klientët jashtë Shqipërisë kohëzgjatja e shpërndarjes ndryshon në varësi të vendit dhe postës së zgjedhur.